Hãy điền tên đăng nhập ở teacher luke của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.